Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

kajkakajka
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheartbreak heartbreak
kajkakajka
8248 55c2
kajkakajka
kajkakajka
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viafakingkrejzi fakingkrejzi
kajkakajka
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada viamole-w-filizance mole-w-filizance

February 28 2017

kajkakajka
kajkakajka
7178 e857
Reposted frommartynkowa martynkowa viaasiunka2991 asiunka2991
kajkakajka
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakingaaa kingaaa
kajkakajka
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafakingkrejzi fakingkrejzi
kajkakajka
Smog z powietrza osadza się ludziom w sercach.
Reposted fromawita awita viamole-w-filizance mole-w-filizance
kajkakajka
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viakingaaa kingaaa
kajkakajka
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viakingaaa kingaaa
kajkakajka
5977 6cc8
kajkakajka
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
kajkakajka
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viamole-w-filizance mole-w-filizance
kajkakajka
kajkakajka
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo viakingaaa kingaaa
kajkakajka
Pora przestać rozmyślać, czas zacząć działać.
— Charlaine Harris "Martwy i nieobecny"
kajkakajka
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
kajkakajka
8458 a482
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakingaaa kingaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl